شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

اتحادیه اروپا

توسعه تجاری و روابط بین الملل

ارتباط با شرکتهای اروپایی: انگلستان-آلمان-فرانسه و ....

مدیر بخش:

فاطمه رفیعی

تحصیلات و توانایی : مدیریت و تسلط به زبان انگلیسی و فرانسه

شرح فعالیتها:

مشاور فروش شرکتهای معتبر اروپایی،اخذ نمایندگی فروش،قرارداد مشارکت و همکاری،انتقال تکنولوژی و بومی سازی

European Union(EU)

                       انگلستان

اخذ نمایندگی رسمی شرکتRBV ENERGY  انگلستان  

                          آلمان

اخذ نمایندگی رسمی شرکت گروه صنعتی  TRENOVA آلمان

                     پرتغال

مذاکرات B2B با شرکتهای پرتغالی