شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

استرالیا

استرالیا

صادرات و واردات،انتقال تکنولوژی

  •  صادرات خدمات فنی مهندسی به استرالیا
  • فعالیت بازرگانی در استرالیا: واردات و صادرات محصولات بازرگانی،برقراری ارتباطات تجاری،اخذ و پذیرش نمایندگی ها و..می باشد.
  • عضو فعال اتاق ایران استرالیا

دفتر منطقه ای استرالیا:

unit 17, 30-34 old Warrandyte Road
Donvale Victoria 3111, Australia

Mobile: +61 490 793196 or +98 (0)9120195981