شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

علمی تحقیقاتی و پژوهشی

انجام پروژه های علمی تحقیقاتی و پژوهشی در شرکت آناکو

  قطعات پروژه های صنعتی برای جوشکاری گریدهای مختلف فلزات آلیاژی  WPS , PQR- تهیه دستورالعمل جوشکاری

آزمون کشش     معیار پذیرش  آزمون خمش   آزمون رادیوگرافی RT