شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

شرکای تجاری خارجی

1397/07/16

شرکت آریا نفت آذر آپادانا با شرکت های معتبرخارجی موافقتنامه همکاری منعقد نموده و شبکه تامین و نمایندگی فروش می پذیرد. دفاتر نمایندگی در سایر کشورها

شرکت آناکو به عنوان  شرکت مدیریت صادرات EMC با امضاء قرار داد های همکاری با شرکتهای افریقایی امکان صادرات و توسعه روابط تجاری در قاره افریقا را به وجود آورده است.

برچسب ها
اخبار