شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

صادرات خدمات مهندسی

صادرات

شرکت آناکو در راستای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی   دارای قراردادهای خدمات مهندسی زیر می باشد:

قرارداد خدمات IT  و نمایندگی شرکت Releated ترکیه

صادرات خدمات مهندسی در زمینه طراحی به استرالیا 
صادرات خدمات مهندسی
برچسب ها
آموزش