شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

آموزش و کار ورزی

آموزش و کار ورزی مدیریت بازرگانی داخلی و خارجی بازاریابی و مناقصات

شبیه سازی فرآیند صادرات

اصول حمل و نقل دریایی

کارت بازرگانی

واردات و گمرک

صادرات و گمرک

مکتتبات و ارتباطات خارجی

بازاریابی بین المللی

زبان تجاری
آموزش و کار ورزی
برچسب ها
آموزش