شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

نمایندگی شرکتSCHMETEZ اشمتز آلمان

نمایندگی فروش و مشاورگروه TENOVA و شرکت SCHMETZ (اشمتز)آلمان

نمایندگی های آناکو
انواع کوره های خلاء جهت عملیات حرارتی شرکت  SCHMETZ(اشمتز) آلمان

کاتالوگ
نمایندگی های آناکو