شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

توسعه تجاری و بازاریابی بین الملل

توسعه تجاری و روابط بین الملل شرکت آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

افریقا

مدیریت صادرات بازاریابی و فروش بین الملل

ادامه مطلب

استرالیا

صادرات و واردات،انتقال تکنولوژی

ادامه مطلب

کانادا

توسعه تجاری بازرگانی،صادرات و واردات

ادامه مطلب

آمریکا

توسعه روابط با شرکت های آمریکایی و نمایندگی ها ی معتبر در سراسردنیا

ادامه مطلب

آسیا

توسعه تجاری و روابط بین الملل

ادامه مطلب

روسیه و حوزه CIS

روسیه و حوزه CIS در توسعه تجاری و روابط بین الملل

ادامه مطلب

اتحادیه اروپا

توسعه تجاری و روابط بین الملل

ادامه مطلب