شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

پروژه ها

پروژه هایی که در شرکت توسعه تجاری و روابط بین الملل انجام شده اند.

پروژه های صنعتی تحقیقاتی

شرکت آریا نفت آذر آپادانا با توجه به تجارب اجرایی مدیران در صنایع مختلف پروژه های تحقیقاتی-صنعتی به شرح ذیل به انجام رسانده است:

ادامه مطلب