شرکت مهندسی بازرگانی آریا نفت آذر آپادانا (آناکو)

خدمات و پشتیبانی

خدمات شرکت توسعه تجاری و روابط بین الملل

آموزش و کار ورزی

آموزش و کار ورزی مدیریت بازرگانی داخلی و خارجی بازاریابی و مناقصات

ادامه مطلب

علمی تحقیقاتی و پژوهشی

انجام پروژه های علمی تحقیقاتی و پژوهشی در شرکت آناکو

ادامه مطلب

آموزش تاسیسات و پایپینگ

آموزش منابع انسانی جهت ارتقاتوانمندی تخصصی انتقال تجارب تخصصی وهمکاری با موسسات آموزشی معتبر وارایه خدمات آموزشی به شرکت ها

ادامه مطلب